z roko v roki z zdravjem

POGOJI NAJEMA

POGOJI NAJEMA

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta KLAROS d.o.o) in oseba, ki se prijavlja za najem apartmaja (v nadaljevanju najemnik). Splošni pogoji veljajo za najem Apartmaja ANA in Apartmaja MARIJA v Žaboriću na Hrvaškem. Najemnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, najem ali plačilo najema apartmaja, in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

1. TELEFONSKI NAJEM APARTMAJA

V primeru telefonskega najema, se pogodba šteje za sklenjeno v primeru naročila, dogovora o plačilu in s posredovanjem osebnih podatkov najemnika. Najemnik je dolžan v tem primeru plačati rezervacijo v roku 5 dni od izvršene prijave, razen, če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da najemnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Z določili splošnih pogojev in navodil se najemnik lahko seznani na spletni strani http://klaros.si/apartmaji-klaros/. Šteje se, da je najemnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil najem apartmaja.

2. PRIJAVA

Najemnik se lahko prijavi za najem apartmaja pisno, telefonsko ali preko elektronske pošte na naslov podjetja KLAROS d.o.o. Ob prijavi KLAROS d.o.o. in najemnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o tipu apartmaja in datumu (obdobju) najema apartmaja. Ob prijavi je najemnik dolžan navesti vse potrebne podatke za izvedbo rezervacije.
V primeru, da najemnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava najemnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o najemnikovi odpovedi najema (6. točka splošnih določil).
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek najemnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je najemnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve KLAROS d.o.o.

3. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko KLAROS prejme plačilo na transakcijski račun KLAROS d.o.o:
Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo najemnik plača ob prijavi, znaša 20% cene najema. Preostali del plača najemnik najmanj 8 dni pred začetkom najema.
V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja najemnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabijo določila o najemnikovi odpovedi najema iz 6. točke teh splošnih pogojev in navodil.
Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo najemniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.
Najemnik je ob prihodu v recepciji apartmajskega naselja dolžan predložiti dokument o plačanem najemu (napotnica/voucher).

4. CENA

Cene najema veljajo na dan sklenitve pogodbe in so objavljene na spletni strani http://klaros.si/apartmaji-klaros/ za vsak apartma posebej.

5 . STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v pogodbi drugače določeno, veljajo cene za najem apartmaja za število oseb kot je navedeno na spletni strani. V ceno je vključena uporaba opreme v apartmaju, poraba vode in električne energije in čiščenje. Ob sklenitvi pogodbe se lahko najemnik in KLAROS d.o.o. posebej sporazumeta o drugih storitvah, ki se zaračunavajo posebej. Storitve, ki niso navedene v teh splošnih pogojih oziroma v pogodbi med KLAROS d.o.o. in najemnikom, v nobenem primeru niso predmet razmerja med KLAROS d.o.o. in najemnikom.

6. NAJEMNIKOVA ODPOVED

Najemnik ima pravico do odpovedi najema. V primeru, ko najemnik odpove najem, ima KLAROS d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal najem:
30 dni ali več pred odhodom – 10% cene najema
do 30 dni pred odhodom – 20% cene najema
V primeru odpovedi na dan odhoda ali nerealiziranega najema brez odpovedi znaša višina povračila 100% cene aranžmaja.
Ob odpovedi najema mora najemnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi KLAROS d.o.o. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da najema ni odpovedal.
Med najemom lahko najemnik prekine najem na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če najemnik med najemom najem prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
V primeru odpovedi najema med potekom najema zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani KLAROS d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, najemnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Najemnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivali.
KLAROS d.o.o. lahko uveljavlja povračilo škode, ki bi jo v apartmaju povzročil najemnik.

7. ODPOVED NAJEMA

KLAROS d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi najema, če pred ali med izvajanjem najema nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za KLAROS d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
KLAROS d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od najemnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z KLAROS, predvsem če se ugotovi, da je najemnik namerno sporočil napačne podatke o številu najemnikov ali pa je med najemom prišlo do takih sprememb, najemnik pa o tem ni obvestil KLAROS d.o.o.
V primeru, da KLAROS d.o.o. odpove najem, ima najemnik pravico do celotnega povračila vplačane cene najema.

8. INFORMACIJE

Informacije, ki jih najemnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo KLAROS d.o.o. bolj kot navedbe v teh splošnih pogojih ali pogodbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

9. SPLOŠNO O HIŠNEM REDU

Na dan prihoda je nastanitev je možna:
• Apartma ANA in MARIJA – po 18:00 uri;
Na dan odhoda je potrebno izprazniti:
• Apartma ANA in MARIJA – do 11:00h;
Hišni red velja kot je zapisano v teh pogojih razen, če je bilo v pogodbi določeno drugače.

10. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Najemnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti prijavi na KLAROS d.o.o. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, ..), najemnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene najema oziroma plačilu škode.
Najemnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije KLAROS d.o.o ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
Najemnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: KLAROS d.o.o., Dobrna 34 A, 3204 Dobrna.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak najemnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer KLAROS d.o.o take reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena. Najemnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo recepcije oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.

11. UPORABA PODATKOV

KLAROS d.o.o vse pridobljene podatke o najemnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da najemnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo razosebljenih podatkov za namene obveščanja o ponudbi. Če najemnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi za najem.

12. NAJEM V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE

Ena od značilnosti last minute aranžmajev je, da so zaradi kratkega časa do odhoda ugodnejši, zato, v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved last minute aranžmaja ni mogoča in ni mogoče zavarovanje z odstopnino. V kolikor ni cena vplačana pravočasno, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

13. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe KLAROS d.o.o je že vključen davek na dodano vrednost (Na Hrvaškem podjetje ni u sustavu PDV). V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Celju.

KLAROS d.o.o.